به نام پاییز
بياموزيم

بياموزيم که :

صداقت و راستی = اعتماد و اطمينان       نيکی و احسان = دوستان زياد

فروتنی و خضوع = شهرت و افتخار          پشتکار و پايداری = پيروزی  

ملاحظه و توجه=سازگاری و هماهنگی     سخت کوشی = موفقيت

بخشش و گذشت = سازش و آشتی       صراحت = صميميت  

صبر و شکيبايی = پيشرفت و دست آورد    ايمان و اعتقاد = معجزه

ولی

نادرستی و ريا کاری = بی اعتمادی          خود خواهی = انزوا 

خود پسندی و تکبر = تباهی و ويرانی        شک و حسادت = دردسر

تنبلی و تن روری = رکودی و کسادی         تلخی و بد رفتاری = تنهايی 

حرص و آز = ضرر و زيان زياد                     غيبت = دشمنان زياد

نگرانی و اضطراب = چين و چروک زياد         گناه = عذاب وجدان

روزگار خوش

ممنون حامد ۳ دست (alone3dast)

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٥ - حامد 3 دست